Top小說 >  墨羽葉不悔 >   第793章 小插曲

content->【。】,!

混世四猴!

墨羽從傳說之中好像聽說過這個名字。水印廣告測試水印廣告測試

相傳有一位通天的大能說過:

周天之內有五仙,乃天地神人鬼;有五蟲,乃蠃鱗毛羽昆。

非天非地非神非人非鬼,亦非蠃非鱗非毛非羽非昆。

又有四猴混世,不入十類之中。

這其中所說的便是混世四猴。

第一是靈明石猴,通變化,識天時,知地利,移星換鬥。

第二是赤kao馬猴,曉陰陽,會人事,善出入,避死延生。

第三是通臂猿猴,拿日月,縮千山,辨休咎,乾坤摩弄。

第四是六耳獼猴,善聆音,能察理,知前後,萬物皆明。

此四猴者,不入十類之種,不達兩間之名。

“這混世四猴”墨羽語言之中有些躊躇,有些奇怪的看著麵前的四耳獼猴。

“混世四猴雖是冇有多少的名聲,但是卻也不是我們隨意就能夠盜用的”四耳獼猴說道,“這兩界山裡麵的諸多傳承就是四猴之中的靈明石猴所遺留,據說是留下了他的諸多心願”

四耳獼猴輕歎一聲,卻也是有些哀歎,道:“我們雖然是身負混世四猴之名,但終究不是真正的混世四猴,所來說去也隻不過是自欺欺人罷了”

赤kao馬猴與通臂猿猴也是有些落寞的轉過了身。

是啊,說白了也隻不過是自欺欺人罷了

“還望兩位能夠將這結界打開,放著三個人進去罷”四耳獼猴再度說道。

“罷罷罷,也就這樣吧”二猴一陣歎聲,體內靈氣開始無聲無息的湧動起來。

墨羽又是被這二猴的實力震驚了一番:雖是能夠感覺得到這二猴身體裡麵以及身體周圍都有著瘋狂的靈力湧動,就算是用目光直接看去都能夠看到周圍空間之中的那些泊位,但是用神識卻是連半點也是感覺不出來。

難道這二猴的實力都已經是如此高超了不成?

如果真的是這個樣子的話,他們二猴大可以隨手殺死自己,然後就可以隨意的找一個理由搪塞過去

一想到自己之前竟然與死亡這麼接近,墨羽就忍不住一身冷汗。

“不必驚歎,他們兩個人雖然是都有著不俗的實力,但是有我在這裡,他們就算是想做什麼也根本做不成”四耳獼猴逼音成線的對著墨羽三個人說道,“至少他們根本無法在我的麵前對你做些什麼”

無法在四耳獼猴的麵前對自己做些什麼!

墨羽心中大驚。

到了修為精悍的境界之時,兩個人聯手就已經不是一加一等於二的問題,若是麵前的二猴聯手想要對自己做些什麼的話,就算是四耳獼猴比他們兩個人都強一線也難以這樣自信

難道這四耳獼猴的實力竟然是比麵前二猴加起來都強?

四耳獼猴本就是神思聰明,見到墨羽臉上的表情變換就已經知道了他心中到底是如何之想,輕輕一笑,道:“關於實力的這一點你根本就不需要擔心,當初的六耳獼猴都可以憑藉著自己的實力與那靈明石猴不相上下,現在的我雖然隻有他的部分血脈,但是麵對麵前這兩個血脈同樣不全的二猴麵前雖是不說能夠殺死他們,但是想要保護你們根本不成問題!”

墨羽心中又是咯噔一聲。

四耳獼猴說的是殺死,並不是擊敗

擊敗就隻是實力勝過便是,但是殺死卻還要麵臨著對麵的臨死反撲——這二者的難度絕對不是可以同言而語。

這麼說的話四耳獼猴完全可以將麵前這二猴打敗不成?

手機用戶請瀏覽m。pomowx。com閱讀,更優質的閱讀體驗

-endcontent